• Jan van der Heijdenstraat 170 - 1221 EM - Hilversum
 • 0622002193
Inloggen / Aanmelden

Vrijwilligersbeleid

VRIJWILLIGERSBELEID HZC DE ROBBEN

Algemeen:

 • HZC De Robben is een vereniging van/voor leden waarbij de activiteiten voor/door de leden als vrijwilliger worden georganiseerd.
 • Van elk lid (met uitzondering van de tijdelijke zwemlesleden) wordt een bijdrage als vrijwilliger aan de activiteiten van de vereniging verwacht. Dit kan zijn voor het klaarleggen van het wedstrijd bad, een bardienst in ons Clubhuis, een teammanager zijn, een waterpolo trainer worden, coach zijn, een spelleider of scheidsrechter zijn, een commissielid worden of bestuursfunctie uitoefenen.
 • Met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger kan een minderjarige een aantal van deze vrijwilligers taken voor de vereniging uitvoeren.
 • Waterpolo spelers vanaf 16 jaar en ouder moeten verplicht een W-examen doen voor het uitvoeren van jury taken tijdens de waterpolo thuiswedstrijden.
 • Alle vrijwilligers vanaf 16 jaar en ouder moeten verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen en bij het bestuur inleveren. Deze aanvraag van een VOG is gratis.
 • Elke vrijwilliger die nog geen lid is van de KNZB zal door het bestuur gratis lid worden gemaakt.

Gedragsregels seksuele intimidatie geldend voor alle vrijwilligers en leden bij HZC De Robben

 • De vrijwilliger en lid moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter en/of ieder ander lid zich veilig voelt.
 • De vrijwilliger en lid onthoudt zich ervan de sporter en/of ieder ander lid te bejegenen op een wijze die de sporter en/of een ieder ander lid zijn waardigheid aantast, en verder in het priv√© leven van de sporter en/of ieder ander lid door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke doel van de sporter en/of ieder ander lid.
 • De vrijwilliger en lid onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter en/of ieder ander lid.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en/of ieder ander lid en de jeugdige sporter tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De vrijwilliger en lid mag de sporter en/of ieder ander lid niet op zodanige wijze aanraken dan de sporter en/of ieder ander lid en/of de vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust(doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De vrijwilliger en lid onthoudt zich van seksueel getinte verbale uitspraken.
 • De vrijwilliger en lid zal tijdens trainingen, wedstrijden en gezamenlijk reizen naar uitwedstrijden gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer en in het zwembadwater.
 • De vrijwilliger en lid heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de vrijwilliger en lid verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De vrijwilliger en lid zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij/zij een gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij/zij de desbetreffende persoon hierop aanspreken of dit melden bij de vertrouwenspersoon van HZC De Robben.
 • In die gevallen waarin deze gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger en lid in de geest hiervan te handelen.