• Jan van der Heijdenstraat 170 - 1221 EM - Hilversum
 • 0622002193
Inloggen / Aanmelden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HZC De Robben

Artikel 1. Identiteit

 1. De Hilversumsche Zwemclub De Robben (hierna te noemen “HZC De Robben”) is een zwemvereniging, statutair gevestigd aan de Kamerlingh Onnesweg 45, 1223 JB in Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40516616 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Bestuur welke is benoemd door de Algemene Leden Vergadering (hierna te noemen "ALV"). Waar er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de HZC De Robben website is dat www.derobben.nl.
 2. HZC De Robben is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (hierna te noemen "KNZB") en HZC De Robben registreert daarom al haar (tijdelijke) leden ook in het ledenadministratie systeem van de KNZB zijnde Sportlink, doet hiervoor per lid (verschillende) financiële afdrachten aan de KNZB en KNZB leden zijn hierdoor o.a. collectief verzekerd.
 3. HZC De Robben maakt voor het grootst gedeelte van haar zwemactiviteiten gebruik van het gemeentelijk Zwembad De Lieberg aan de Jan v.d. Heijdenstraat 170, 1221 EM in Hilversum. Ten behoeve van de zwemactiviteiten voor haar leden is HZC De Robben een sleutelhuurder van dit gemeentelijk zwembad en is daarbij zelf verantwoordelijk voor voldoende toezicht, zoals dit wettelijk van een zwemvereniging met alleen vrijwilligers verwacht mag worden, tijdens de hieronder vermelde zwemactiviteiten. HZC De Robben is niet verantwoordelijk voor de algehele hygiëne, de bouwkundige- en technische staat van dit gemeentelijk zwembad aangezien dit door de gemeente Hilversum is uitbesteed aan een externe zwembad beheerder en exploitant.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen HZC De Robben en haar leden, al dan niet zijnde de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van een kind jonger dan 18 jaar welk kind deelneemt aan één of meerdere zwemactiviteiten van HZC De Robben gedurende een contractueel overeengekomen periode.
 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien het bestuur van HZC De Robben deze uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk aanvaard en verklaard.

Artikel 3. Zwemactiviteiten van HZC De Robben

 1. HZC De Robben organiseert voor haar leden de volgende drie zwemactiviteiten onder haar verantwoordelijkheid zoals hieronder vermeld.
 2. ABC Zwemlessen voor kinderen vanaf 4 tot 13 jaar met als doel het behalen van de Zwemdiploma’s A, B en C.
 3. Waterpolo trainingen en KNZB thuiswedstrijden voor kinderen vanaf 6 jaar (en ouder) en volwassenen.
 4. Trimzwemmen voor volwassen zwemmers vanaf 18 jaar.
 5. Per zwemactiviteit wordt in deze algemene voorwaarden een onderscheid gemaakt.

Artikel 4. ABC Zwemlessen

 1. De ABC Zwemlessen van HZC De Robben worden gegeven door vrijwilligers die hiervoor een officiële assistent-zwemlesinstructeur opleiding hebben gevolgd of volgen en staan deze assistent-zwemlesinstructeurs onder leiding van volledige gediplomeerde zwemlesinstructeurs. Al onze zwemlesinstructeurs hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 2. HZC De Robben geeft alleen ABC Zwemlessen aan kinderen van minimaal 4 tot maximaal 13 jaar geldend vanaf de dag dat er met (proef) zwemlessen word begonnen.
 3. Een ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger die een kind aanmeld voor de ABC zwemlessen verklaard dat alle gegevens die zijn opgegeven bij de aanmelding volledig en naar waarheid zijn ingevuld (hierna te noemen “aanmelder”).
 4. Een aanmelder die een kind aanmeld wat betreft de te volgen zwemlessen voor het Diploma B en/of C verklaard dat dit betreffende kind in het bezit is van minimaal Zwemdiploma A behaald bij een andere zwemschool of instantie.
 5. Alle aanmeldingen voor de ABC Zwemlessen worden eerst geplaatst op de interne wachtlijst onder de hieronder vermelde voorwaarden.
 6. Een aanmelding door aanmelder is nog geen definitieve plaatsing voor het volgen van de ABC Zwemlessen.
 7. Daarbij zijn de dagen en tijden die bij de aanmelding zijn opgegeven alleen voorkeursdagen en -tijden van de aanmelder en kunnen hieraan geen rechten worden verbonden door de aanmelder.
 8. Op basis van de aanmeldingsvolgorde (datum/tijd van de aanmelding), de voorkeursdagen en -tijden en beschikbare vrije zwemlesplekken neemt een vertegenwoordiger van HZC De Robben per e-mail of telefonisch contact op met de aanmelder en zal er een voorstel worden gedaan voor een beschikbaar gekomen zwemlesplek op een zwemles dag- en tijd waarmee de aanmelder wel of niet akkoord dient gaan.
 9. Indien de aanmelder niet akkoord gaat zal het kind van de op de wachtlijst blijven staan, voor een nieuw vrij te komen zwemlesplek, tenzij de aanmelder het kind hiervan zelf uitschrijft.
 10. HZC De Robben behoud zich altijd het recht voor om een aanmelding van de wachtlijst definitief te verwijderen indien er geen tijdige of geen enkele reactie(s) van de aanmelder komt op haar voorstellen zoals vermeld onder artikel 4 sub 8.
 11. Indien aanmelder akkoord gaat met een vrijgekomen zwemlesplek volgt altijd eerst een proef zwemles waarvoor vooraf een éénmalige betaling verschuldigd is zonder verdere verplichtingen wederzijds tussen de aanmelder en HZC De Robben. Het tarief voor deze proef zwemles staat vermeld op de website van HZC De Robben.
 12. Na afronding van deze proef zwemles zal HZC De Robben aan aanmelder per e-mail een vervolg voorstel doen voor eventuele definitieve plaatsing van het zwemleskind in de zwemlesgroep en op de dagen en tijden zoals was voorgesteld.
 13. Na betaling door aanmelder van het éénmalig inschrijfgeld en het eerste Zwemlestegoed, conform de zwemlestarieven zoals staan vermeld op de website van HZC De Robben, zal het zwemleskind van aanmelder definitief geplaatst worden in de zwemlesgroep voor het volgen van de desbetreffende zwemlessen, zal Mijn Zwemscore (het Online Zwemles Leerlingvolgsysteem) volledig worden geactiveerd voor de aanmelder, zal het zwemleskind worden geadministreerd in het in KNZB Sportlink ledenadministratie systeem en is er tussen HZC De Robben en aanmelder sprake van een tijdelijke lidmaatschap overeenkomst gedurende de looptijd van het vooraf door aanmelder betaalde Zwemlestegoed.
 14. Indien de aanmelder zelf aangeeft om van dit vervolg voorstel geen gebruik te willen maken en/of indien de aanmelder binnen uiterlijk 10 dagen geen reactie geeft of tot betaling overgaat van het éénmalig inschrijfgeld en het eerste Zwemlestegoed dan zijn er geen enkele wederzijdse verplichtingen meer tussen HZC De Robben en aanmelder en zal HZC De Robben aanmelder definitief van haar wachtlijst in Zwemscore verwijderen.
 15. Indien het Zwemlestegoed op is en het zwemleskind van aanmelder nog vervolg zwemlessen moet volgen voordat het klaar is om te kunnen afzwemmen voor een bepaald Zwemdiploma zal HZC De Robben automatisch de aanmelder per e-mail een voorstel doen voor het betalen van nieuw Zwemlestegoed, conform de zwemlestarieven zoals die staan vermeld op de website van HZC De Robben. Een Zwemlestegoed dient altijd voorafgaand aan de vervolg zwemlessen door aanmelder betaald te worden anders behoud HZC De Robben zicht het recht voor om het zwemleskind niet te laten deelnemen aan de vervolg zwemlessen.
 16. Aanmelder kan het zwemleskind altijd tot uiterlijk 2 uur vooraf aan een zwemles (dag en tijd) afmelden, met opgave van redenen en met behoud van het dan nog aanwezige Zwemlestegoed. Dit afmelden kan alleen online gebeuren via Mijn Zwemscore. Andere vormen van afmelding zijn niet rechtsgeldig
 17. Indien een zwemleskind niet tijdig wordt afgemeld of niet (tijdig) komt verschijnen op een zwemles zonder vernoemde afmelding onder artikel 4 sub 16 dan word door HZC De Robben deze zwemles als gezwommen door het zwemleskind beschouwd en zullen de kosten van deze zwemles in mindering worden gebracht op het Zwemlestegoed van aanmelder.
 18. Indien HZC De Robben een bepaalde zwemles annuleert om welke redenen dan ook dan zal het Zwemlestegoed ten alle tijden worden behouden voor de aanmelder.
 19. Mocht aanmelder geen gebruik meer willen maken van de zwemlessen bij HZC De Robben of het zwemleskind eerder klaar zijn om te kunnen afzwemmen voor een Zwemdiploma dan stort HZC De Robben het nog overgebleven Zwemlestegoed terug op de bankrekening van aanmelder.
 20. Indien mocht blijken dat aanmelder het zwemleskind zeer geregeld/structureel afmeld voor zwemlessen en/of een lange periode geen zwemlessen kan volgen dan zal HZC De Robben contact opnemen met aanmelder om hiervan de redenen te vernemen en eventueel een passende oplossing hiervoor aan te bieden aan aanmelder. HZC De Robben behoud zich hierbij het uitdrukkelijke recht voor de overeenkomst c.q. het tijdelijke lidmaatschap met de aanmelder met onmiddellijke ingang te beëindigen waarbij het nog aanwezige Zwemlestegoed door HZC De Robben wordt terug gestort op de bankrekening van aanmelder, om zodoende deze vrij gekomen zwemlesplek te kunnen aanbieden aan een andere aanmelder op de wachtlijst.
 21. Indien een zwemleskind van aanmelder geschikt is gevonden door de zwemlesinstructeurs van HZC De Robben om te kunnen afzwemmen voor een bepaald Zwemdiploma dan zal aanmelder hier door HZC De Robben per e-mailbericht van op de hoogte worden gebracht inclusief de Diploma afzwemdatum en -tijdstip. De kosten voor dit Diploma afzwemmen, conform de zwemlestarieven zoals die staan vermeld om de website van HZC De Robben, dienen vooraf aan dit Diploma afzwemmen door aanmelder te worden voldaan en restitutie van deze kosten is niet mogelijk indien het zwemleskind niet mocht slagen voor het desbetreffende Zwemdiploma.
 22. Alle betalingen door aanmelder aan HZC De Robben dienen vooraf te geschieden en te worden voldaan online via een iDEAL betaling of op verzoek en na goedkeuring door HZC De Robben via een PIN betaling in het zwembad vooraf aan een zwemles of afzwemmen voor een Zwemdiploma. Contante betalingen worden niet geaccepteerd door HZC De Robben.
 23. HZC De Robben en haar zweminstructeurs kunnen een zwemleskind ten alle tijden uitsluiten van een zwemles of zwemlessen indien zoals hieronder vermeld.
 24. Een zwemleskind structureel te laat komt en/of te laat aan de zwembadrand klaar staat om met de zwemles(sen) te kunnen beginnen.
 25. Indien het zwemleskind door haar/zijn gedrag structureel het zwemles geven aan andere kinderen belemmerd.
 26. Indien door het zwemleskind de aanwijzingen van de zweminstructeurs structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.
 27. Bij uitsluiting van een zwemleskind tijdens een zwemles zoals hierboven vermeld dan wordt deze zwemles als gezwommen beschouwd wat betreft het Zwemlestegoed.
 28. In bovenstaande gevallen zal HZC De Robben hierover tevens met aanmelder contact opnemen om te bekijken of hier wel of niet een passende oplossing voor te vinden is. In het uiterste geval behoud HZC De Robben zich hierbij het uitdrukkelijke recht voor de overeenkomst c.q. het tijdelijke lidmaatschap met de aanmelder, met onmiddellijke ingang te beëindigen waarbij het nog aanwezige Zwemlestegoed door HZC De Robben wordt terug gestort op de bankrekening van aanmelder, om zodoende deze vrij gekomen zwemlesplek te kunnen aanbieden aan een andere aanmelder op de wachtlijst.
 29. Alle zwemleskinderen en ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers dienen zich te houden aan de “gedragsregels seksuele intimidatie geldend voor alle vrijwilligers en leden bij HZC De Robben” zoals die staan vermeld op de website van HZC De Robben onder “vrijwilligersbeleid”.

Artikel 5. Waterpolo

 1. Alle waterpolo trainingen bij HZC De Robben worden verzorgd door vrijwilligers (trainers), dit zelfde geldt voor de coaches bij de waterpolo wedstrijden (thuis- en uit) in de regionale of landelijke KNZB waterpolo competitie. Al onze vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 2. Bij HZC De Robben kan men vanaf 6 jaar en ouder en minimaal in het bezit van Zwemdiploma A en het liefst B of hoger komen waterpolo spelen.
 3. Een ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger die een minderjarige aanmeld voor waterpolo (proeflessen) verklaard dat alle gegevens die zijn opgegeven bij de aanmelding volledig en naar waarheid zijn ingevuld en dat betreffende minderjarige in het bezit is van minimaal Zwemdiploma A of hoger.
 4. Iedere aanmelder die ouder is dan 17 jaar verklaard dat alle gegevens die zijn opgegeven bij de aanmelding om te komen waterpolo spelen volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
 5. Een minderjarige of volwassen persoon die deelneemt aan gratis waterpolo proeflessen is nog geen waterpolo lid van HZC De Robben en zijn er daarom ook geen wederzijdse verplichtingen.
 6. Een waterpolo lidmaatschap bij HZC De Robben is pas rechtsgeldig nadat de aanmelder hiervoor een schriftelijk inschrijfformulier heeft ingevuld en (digitaal) heeft ondertekend/geaccordeerd.
 7. Een waterpolo lidmaatschap voor een minderjarige (tot 17 jaar) kan alleen worden afgesloten door een ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige.
 8. Een waterpolospeler is een minderjarig lid en/of volwassen lid wat meedoet aan de waterpolo trainingen welke worden verzorgt door HZC De Robben en/of waterpolowedstrijden zowel in de officiële KNZB competitie(s) als bij oefenwedstrijden en/of toernooien.
 9. Het waterpolo trainingsseizoen bij HZC De Robben begint altijd direct na het einde van de basisschool zomervakantie periode tot de laatste week voor de nieuwe basisschool zomervakantie periode in de regio Noord-Nederland. Tijdens de basisschool vakanties zijnde de herfst-, kerst-, voorjaar- en mei-vakanties in de regio Noord-Nederland en tijdens nationale feestdagen worden er voor de jeugd waterpolospelers (tot 18 jaar) geen waterpolo trainingen verzorgt. Voor de alle waterpoloteams zijn er geen waterpolo trainingen gedurende de kerstvakantie periode en tijdens nationale feestdagen.
 10. Afhankelijk van het jaarlijkse contributie tarief worden er gedurende de in artikel 5 sub 9 vermelde periode minimaal één tot meerdere waterpolo/zwemtrainingen per week aangeboden door HZC De Robben aan haar waterpolospelers en mogelijke deelname aan de door de KNZB georganiseerde officiële waterpolo wedstrijden (thuis en uit) op regionaal of landelijk niveau.
 11. Het waterpolo lidmaatschap loopt gedurende het gehele of gedeeltelijke verenigingsjaar (afhankelijk van startdatum van het lidmaatschap). Het verenigingsjaar bij HZC De Robben loopt van 1 juli in enig jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Tenzij voor 31 mei schriftelijk is opgezegd bij de ledenadministratie van HZC De Robben word het waterpolo lidmaatschap telkens met één jaar automatisch verlengd. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk maar die kunnen alleen worden goedgekeurd met schriftelijke toestemming van het bestuur van HZC De Robben.
 12. Het geldende jaarlijkse waterpolo contributietarief gedurende het verenigingsjaar, welke word vastgesteld door de ALV, word door HZC De Robben, middels een door aanmelder van een waterpolo lidmaatschap (hierna te noemen “aanmelder”) afgegeven doorlopende automatische (Bank) incasso, gedurende het verenigingsjaar steeds voor 1/3 geïnd van de opgegeven bankrekening, te weten op 1 juli, 1 oktober en 1 januari.
 13. Bij een mislukte automatische (Bank) incasso (van de opgegeven bankrekening van aanmelder) of indien aanmelder de incasso heeft laten storneren, zal HZC De Robben een e-mailbericht aan aanmelder versturen met daarin een iDEAL betalingsverzoek om alsnog dit verschuldigde deel van de waterpolo contributie te betalen voor uiterlijk de in dit e-mailbericht vermelde datum. Indien om wat voor een reden dan ook een aanmelder in betalingsproblemen verkeerd dan verzoek het bestuur van HZC De Robben om haar dat vertrouwelijk te laten weten om zodoende tot een mogelijk gezamenlijke oplossing hiervoor te komen.
 14. Indien de jaarlijkse waterpolo contributie of een deel daarvan door aanmelder niet tijdig word betaald dan behoud het bestuur van HZC De Robben zich het recht voor om het waterpolo lidmaatschap van de aanmelder per direct te beëindigen zonder restitutie mogelijkheid van al voorheen betaalde lidmaatschap contributie door aanmelder.
 15. Door het aangaan van een waterpolo lidmaatschap verplicht een aanmelder en/of lid tot het einde van het verenigingsjaar de lidmaatschap contributie te voldoen tenzij bij hoge uitzondering hier met schriftelijk toestemming van het bestuur van HZC De Robben van word afgeweken.
 16. Een waterpolospeler die wil meedoen aan de officiële KNZB waterpolo competitie dient bij HZC De Robben een recentelijke pasfoto (van goede kwaliteit) digitaal te versturen aan het door HZC De Robben opgegeven e-mailadres voor het aanmaken van een startvergunning.
 17. Alle waterpolospelers dienen zich te houden aan de wedstrijd en competitie regelementen die zijn opgesteld door de KNZB.
 18. Indien een waterpolospeler tijdens een officiële KZNB waterpolo wedstrijd een ernstige overtreding maakt en/of een rode kaart krijgt van een scheidsrechter kan deze overtreding voor de KNZB Tuchtcommissie of Tuchtrechter komen. In dat geval word de waterpolospeler via het wedstrijdsecretariaat van HZC De Robben per e-mailbericht direct hiervan van op de hoogte gebracht zodat de waterpolospeler tijdig hiertegen in verweer (schriftelijk) kan gaan. Mocht er door een uitspraak van de KNZB Tuchtcommissie of Tuchtrechter een geldelijke boete worden opgelegd dan dient de waterpolospeler deze boete zelf te betalen aan de KNZB via de bankrekening van HZC De Robben.
 19. Indien een waterpolospeler door een uitspraak van de KNZB Tuchtcommissie of Tuchtrechter word uitgesloten van het deelnemen aan een bepaalde waterpolo wedstrijd en/of wedstrijden dan dient de waterpolospeler zich hieraan te houden en onder geen beding toch (of onder een andere naam) deel te nemen aan deze betreffende waterpolo wedstrijd en/of wedstrijden.
 20. Van elk waterpolo lid wordt een bijdrage als vrijwilliger aan de activiteiten van de vereniging verwacht.
 21. Met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger kan een minderjarige waterpolo lid een aantal van deze vrijwilligers taken voor de vereniging uitvoeren.
 22. Waterpolospelers vanaf 16 jaar en ouder moeten verplicht een W-examen doen voor het uitvoeren van jury taken tijdens de waterpolo thuiswedstrijden.
 23. Alle waterpolospelers dienen zich te houden aan de “gedragsregels seksuele intimidatie geldend voor alle vrijwilligers en leden bij HZC De Robben” zoals die staan vermeld op de website van HZC De Robben onder “vrijwilligersbeleid”.

Artikel 6. Trimzwemmen

 1. Alle trimzwemmen trainingen bij HZC De Robben worden verzorgd door vrijwilligers (trainers). Al onze vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 2. Bij HZC De Robben kan men vanaf 18 jaar en ouder en minimaal in het bezit van Zwemdiploma A en het liefst B of hoger komen trimzwemmen.
 3. Iedere aanmelder verklaard dat alle gegevens die zijn opgegeven bij de aanmelding om te komen trimzwemmen volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
 4. Een volwassen persoon die deelneemt aan de gratis trimzwemmen proeflessen is nog geen trimzwemmen lid van HZC De Robben en zijn er daarom ook geen wederzijdse verplichtingen.
 5. Een trimzwemmen lidmaatschap bij HZC De Robben is pas rechtsgeldig nadat de aanmelder hiervoor een schriftelijk inschrijfformulier heeft ingevuld en (digitaal) heeft ondertekend/geaccordeerd.
 6. Het trimzwemmen trainingsseizoen bij HZC De Robben begint altijd direct na het einde van de basisschool zomervakantie periode tot de laatste week voor de nieuwe basisschool zomervakantie periode in de regio Noord-Nederland. Tijdens de kerstvakantie periode en tijdens nationale feestdagen zijn er geen trimzwemmen trainingen.
 7. Het jaarlijkse trimzwemmen contributie tarief zoals dat staat vermeld op de website van HZC De Robben is gebaseerd op 1 training van 1 uur per week gedurende het onder artikel 6 sub 6 vermelde seizoen.
 8. Het trimzwemmen lidmaatschap loopt gedurende het gehele of gedeeltelijke verenigingsjaar (afhankelijk van startdatum van het lidmaatschap). Het verenigingsjaar bij HZC De Robben loopt van 1 juli in enig jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Tenzij voor 31 mei schriftelijk is opgezegd bij de ledenadministratie van HZC De Robben word het trimzwemmen lidmaatschap telkens met één jaar automatisch verlengd. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk maar die kunnen alleen worden goedgekeurd met schriftelijke toestemming van het bestuur van HZC De Robben.
 9. Het geldende jaarlijkse trimzwemmen contributietarief gedurende het verenigingsjaar, welke word vastgesteld door de ALV, word door HZC De Robben, middels een door aanmelder van een trimzwemmen lidmaatschap (hierna te noemen “aanmelder”) afgegeven doorlopende automatische (Bank) incasso, gedurende het verenigingsjaar steeds voor 1/3 geïnd van de opgegeven bankrekening, te weten op 1 juli, 1 oktober en 1 januari.
 10. Bij een mislukte automatische (Bank) incasso van de opgegeven bankrekening van aanmelder of indien aanmelder de incasso heeft laten storneren, zal HZC De Robben een e-mailbericht aan aanmelder versturen met daarin een iDEAL betalingsverzoek sturen om alsnog dit verschuldigde deel (of gehele) van de trimzwemmen contributie te betalen voor uiterlijk de in dit e-mailbericht vermelde datum. Indien om wat voor een reden dan ook een aanmelder in betalingsproblemen verkeerd dan verzoek het bestuur van HZC De Robben om haar dat vertrouwelijk te laten weten om zodoende tot een mogelijk gezamenlijke oplossing hiervoor te komen.
 11. Indien de jaarlijkse trimzwemmen contributie of een deel daarvan door aanmelder niet tijdig word betaald dan behoud het bestuur van HZC De Robben zich het recht voor om het trimzwemmen lidmaatschap van de aanmelder per direct te beëindigen zonder restitutie mogelijkheid van al voorheen betaalde lidmaatschap contributie door aanmelder.
 12. Door het aangaan van een trimzwemmen lidmaatschap verplicht een aanmelder en/of lid tot het einde van het verenigingsjaar de lidmaatschap contributie te voldoen tenzij bij hoge uitzondering hier met schriftelijk toestemming van het bestuur van HZC De Robben van word afgeweken.
 13. Van elk trimzwemmen lid wordt een bijdrage als vrijwilliger aan de activiteiten van de vereniging verwacht.
 14. Alle trimzwemmen leden dienen zich te houden aan de “gedragsregels seksuele intimidatie geldend voor alle vrijwilligers en leden bij HZC De Robben” zoals die staan vermeld op de website van HZC De Robben onder “vrijwilligersbeleid”.

Artikel 7. Aansprakelijkheid HZC De Robben

 1. HZC De Robben is een zwemvereniging welke word geleid door vele vrijwilligers en haar leden. De totale aansprakelijkheid van HZC De Robben jegens haar zwemmers en/of leden, door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen jegens haar zwemmers/leden, is beperkt tot een vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag waarvoor HZC De Robben via een collectieve ledenverzekering is gedekt bij de KNZB.
 2. Iedere aansprakelijkheid van HZC De Robben als zwemvereniging, het bestuur, haar vrijwilligers en leden voor enig andere vorm van schade is uitgesloten.
 3. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de eiser zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan per aangetekend schrijven aan het bestuur van HZC De Robben dit meldt.
 4. Indien er door overmacht geen zwemlessen, waterpolo- en trimzwemmen-trainingen kunnen worden gegeven dan kan HZC De Robben daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 5. Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen bij aanmelding van de zwemactiviteiten van HZC De Robben apart te worden vermeld door aanmelder waardoor onze zwemlesinstructeurs en waterpolo- en trimzwemmen-trainers hiermee rekening kunnen houden. HZC De Robben is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.

Artikel 8. AVG Privacy verklaring en disclaimer.

 1. Bij aanmelding voor een plaatsing op de ABC Zwemles wachtlijst, de eventuele proef zwemles, aanmelding voor de waterpolo en/of trimzwemmen proeflessen en het aangaan van aanmelder van een (tijdelijk) lidmaatschap bij HZC De Robben gaat aanmelder tevens akkoord (of moet akkoord gaan) met de AVG Privacy verklaring en disclaimer zoals die staat vermeld op de website van HZC De Robben.

Artikel 9. Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. HZC De Robben heeft het recht om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd via de website van HZC De Robben.

Artikel 10.Geschillen

 1. Alle geschillen tussen HZC De Robben en aanmelder c.q. haar leden worden beheerst door Nederlands recht en worden als onderlinge oplossingen niet meer tot de mogelijkheden behoort bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement waar HZC De Robben statutair gevestigd is.